Promocja!

Terapeuta Zajęciowy

Już od: 199,00

Na publikację składa się 22 tematycznych podręczników, 5 repozytoriów oraz 18 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Terapeuta Zajęciowy. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Terapeuta Zajęciowy,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pierwszej pomocy
  2. Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
  3. Nawiązywanie kontaktów społecznych
  4. Prowadzenie działań profilaktycznych i promocji zdrowia
  5. Korzystanie z programów komputerowych wspomagających działania terapeutyczne
  6. Analizowanie psychospołecznych aspektów rozwoju człowieka
  7. Diagnozowanie problemów i potrzeb pacjenta
  8. Badanie funkcji organizmu zdrowego człowieka
  9. Rozróżnianie procesów patologicznych w obrębie układów i narządów
  10. Rozpoznawanie objawów niepełnosprawności podopiecznego
  11. Dobieranie zabiegów rehabilitacyjnych do możliwości i potrzeb pacjenta
  12. Posługiwanie się sprzętem rehabilitacyjnym
  13. Stosowanie zabiegów kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych
  14. Usprawnianie pacjenta
  15. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym
  16. Rozróżnianie rodzajów działalności terapeutycznej
  17. Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej
  18. Wykonywanie prac plastyczno – technicznych
  19. Opracowywanie diagnozy terapeutycznej na podstawie rozpoznania stanu pacjenta
  20. Opracowywanie projektu i harmonogramu indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych
  21. Wykonywanie działań z zakresu terapii indywidualnej i grupowej
  22. Ocenianie skuteczności i dokumentowanie działań terapeutycznych

Spis repozytoriów:

  1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy
   – Zasady udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy
   – Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach nieurazowych
   – Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych pochodzenia urazowego
  2. Podstawy BHP
   – Pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną prac, ochroną pożarową, ochroną środowiska i ergonomią
   – Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

Spis videocastów:

  1. Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych
   – Moduł I – Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
   – Moduł II – Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny
   – Moduł III – Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia
   – Moduł IV – Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
   – Moduł V – Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, prowadzenie dokumentacji
   – Moduł VI – Promocja i profilaktyka zdrowia
  2. Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych
   – Moduł I – Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego
   – Moduł II – Higiena w zakładach ochrony zdrowia
   – Moduł III – Pielęgnowanie pacjenta – higiena osobista
   – Moduł IV – Zabiegi lecznicze
   – Moduł V – Odżywianie i wydalanie
   – Moduł VI – Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia – opieka nad chorym
  3. Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł I – Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł II – Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł III – Wykonywanie czynności opiekuńczych
   – Moduł IV – Świadczenie opieki osobie chorej i niesamodzielnej
   – Moduł V – Etyka w pracy opiekuna medycznego
   – Moduł VI – Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)