Promocja!

Technik Weterynarii

Już od: 199,00

Na publikację składa się 22 tematycznych podręczników, 15 skryptów oraz 16 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Weterynarii. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Weterynarii,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  2. Określanie cech anatomicznych zwierząt
  3. Określanie cech fizjologicznych zwierząt
  4. Określanie topografii ciała i położenia narządów zwierząt
  5. Przestrzeganie przepisów zootechniczno – weterynaryjnych, bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska
  6. Określanie kierunków użytkowania zwierząt
  7. Planowanie i organizowanie żywienia zwierząt
  8. Planowanie produkcji zwierzęcej
  9. Rozpoznawanie i zwalczanie chorób zwierząt
  10. Posługiwanie się sprzętem i urządzeniami weterynaryjnymi
  11. Udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom i asystowanie przy zabiegach
  12. Planowanie i prowadzenie badań laboratoryjnych
  13. Zapobieganie chorobom zwierząt
  14. Przestrzeganie higieny chowu i żywienia zwierząt
  15. Planowanie i wykonywanie zabiegów zoohigienicznych u zwierząt
  16. Określanie wymagań sanitarno – weterynaryjnych rzeźni oraz systemów zapewnienia jakości (HACCP)
  17. Prowadzenie badania przedubojowego i poubojowego zwierząt rzeźnych
  18. Prowadzenie nadzoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcego
  19. Prowadzenie działalności usługowej
  20. Stosowanie przepisów prawa w działalności usługowej
  21. Prowadzenie dokumentacji usług weterynaryjnych
  22. Posługiwanie się językiem obcym zawodowym

Spis skryptów:

  1. Podstawy produkcji zwierzęcej
   – Znaczenie gospodarcze i pokrój zwierząt gospodarskich
   – Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich
   – Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich
   – Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich
   – Dobrostan zwierząt gospodarskich
   – Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej i Wzajemnej Zgodności w produkcji zwierzęcej. Ocena stanu zdrowia zwierząt
   – System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich, zasady obrotu
   – Zasady przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i sprzedaży
  2. Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach
   – BHP podczas leczenia i pielęgnacji zwierząt, czynniki chorobotwórcze, drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych
   – Czynniki chorobotwórcze i ich wpływy na stan zdrowia zwierząt
   – Podstawowe objawy chorób opisywane w chorobach wewnętrznych i toksykologii weterynaryjnej
   – Podstawy immunologii klinicznej oraz wybrane choroby zakaźne zwierząt
   – Wybrane choroby inwazyjne i niezakaźne zwierząt
   – Postacie oraz drogi podawania leków. Karencja
   – Krytyczne dożywianie i pasze lecznicze. Dezynfekcja. Obliczanie stężeń produktów leczniczych

Spis videocastów:

  1. Podstawy produkcji zwierzęcej
   – Pokrój zwierząt i ich znaczenie gospodarcze
   – Gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich
   – Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich
   – Podstawy żywienia zwierząt gospodarskich
   – Dobrostan zwierząt gospodarskich
   – Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej i Wzajemnej Zgodności w produkcji zwierzęcej. Ocena stanu zdrowia zwierząt
   – System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich, zasady obrotu
   – Zasady przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i sprzedaży
  2. Podstawowe wiadomości o chorobach zwierząt i lekach
   – BHP podczas leczenia i pielęgnacji zwierząt, czynniki chorobotwórcze, drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych
   – Czynniki chorobotwórcze i ich wpływ na stan zdrowia zwierząt
   – Podstawowe objawy chorób opisywane w chorobach wewnętrznych i toksykologii weterynaryjnej
   – Podstawy immunologii klinicznej oraz wybrane choroby zakaźne zwierząt
   – Wybrane choroby inwazyjne i niezakaźne zwierząt
   – Postacie oraz drogi podawania leków. Karencja
   – Charakterystyka wybranych produktów leczniczych. Płynoterapia
   – Krytyczne dożywianie i pasze lecznicze. Dezynfekcja. Obliczanie stężeń produktów leczniczych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)