Promocja!

Technik Budownictwa

Już od: 199,00

Na publikację składa się 21 tematycznych podręczników, 40 skryptów oraz 40 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Budownictwa. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Budownictwa,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  2. Określanie stanu i zasobów środowiska
  3. Rozpoznawanie obiektów budowlanych
  4. Klasyfikowanie materiałów budowlanych i gruntów
  5. Prowadzenie prac mierniczych
  6. Posługiwanie się dokumentacją techniczną
  7. Organizowanie procesu inwestycyjnego
  8. Obliczanie obciążeń konstrukcji budowlanych
  9. Projektowanie konstrukcyjne
  10. Projektowanie instalacji budowlanych
  11. Kosztorysowanie robót budowlanych
  12. Wykonywanie fundamentów
  13. Wykonywanie ścian
  14. Wykonywanie stropów
  15. Wykonywanie schodów
  16. Wykonywanie dachów i stropodachów
  17. Mocowanie stolarki i ślusarki budowlanej
  18. Wykonywanie tynków i okładzin
  19. Wykonywanie podłóg
  20. Wykonywanie robót malarskich
  21. Eksploatacja obiektów budowlanych

Spis skryptów:

  1. Materiały do zapraw i mieszanek betonowych
  2. Rodzaje, właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich
  3. Wykonywanie pomiarów i badań zapraw murarskich oraz mieszanek betonowych
  4. Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych
  5. Narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych
  6. Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych
  7. Dokumentacja budowlana
  8. Wyroby z zapraw i betonów
  9. Wyroby i materiały. Wiadomości podstawowe
  10. Konstrukcje murowe
  11. Rodzaje murów i zasady ich wiązania
  12. Narzędzia i sprzęt murarski
  13. Izolacje budowlane
  14. Roboty remontowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych
  15. Pomiary w budownictwie
  16. Dokumentacja budowlana
  17. Materiały budowlane i ich zastosowanie
  18. Dokumentacja budowlana
  19. Przyrządy i metody pomiarowe
  20. Pomiary w budownictwie
  21. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
  22. Rodzaje tynków
  23. Narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
  24. Rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich naprawy
  25. Materiały budowlane stosowane w robotach okładzinowych
  26. Rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej stosowanej w budownictwie
  27. Pomiary w robotach okładzinowych
  28. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
  29. Charakterystyka ogólna okładzin
  30. Narzędzia do wykonywania robót okładzinowych
  31. Podłoża pod okładziny – ich rodzaje i przygotowanie
  32. Wykonanie okładzin i ich naprawa
  33. Materiały budowlane i ich zastosowanie
  34. Dokumentacja i programy komputerowe stosowane w budownictwie
  35. Przyrządy i metody pomiarowe
  36. Materiały posadzkarskie
  37. Sposoby przygotowywania podłoży
  38. Izolacje podłóg
  39. Narzędzia i sprzęt w robotach posadzkarskich
  40. Rodzaje uszkodzeń oraz sposoby ich naprawy

Spis videocastów:

  1. Zaprawy i mieszanki betonowe
   – Materiały do zapraw i mieszanek betonowych
   – Rodzaje, właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich
   – Wykonywanie pomiarów i badań zapraw murarskich oraz mieszanek betonowych
   – Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych
   – Narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych
   – Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych
   – Dokumentacja budowlana
   – Wyroby z zapraw i betonów
  2. Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych
   – Wyroby i materiały. Wiadomości podstawowe
   – Rodzaje murów i zasady ich wiązania
   – Konstrukcje murowe
   – Narzędzia i sprzęt murarski
   – Izolacje budowlane
   – Roboty remontowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych
   – Pomiary w budownictwie
   – Dokumentacja budowlana
  3. Roboty okładzinowe
   – Materiały budowlane stosowane w robotach okładzinowych
   – Rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej stosowanej w budownictwie
   – Pomiary w robotach okładzinowych
   – Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
   – Charakterystyka ogólna okładzin
   – Narzędzia do wykonywania robót okładzinowych
   – Podłoża pod okładziny – ich rodzaje i przygotowanie
   – Wykonanie okładzin i ich naprawa
  4. Roboty tynkarskie
   – Materiały budowlane i ich zastosowanie
   – Dokumentacja budowlana
   – Przyrządy i metody pomiarowe
   – Pomiary w budownictwie
   – Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
   – Rodzaje tynków
   – Narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
   – Rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich naprawy
  5. Roboty posadzkarskie
   – Materiały budowlane i ich zastosowanie
   – Dokumentacja i programy komputerowe stosowane w budownictwie
   – Przyrządy i metody pomiarowe
   – Materiały posadzkarskie
   – Sposoby przygotowywania podłoży
   – Izolacje podłóg
   – Narzędzia i sprzęt w robotach posadzkarskich
   – Rodzaje uszkodzeń oraz sposoby ich naprawy

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)