Promocja!

Technik BHP

Już od: 199,00

Na publikację składa się 24 tematycznych podręczników, 2 repozytoria oraz materiały dodatkowe przygotowujące do pracy w zawodzie Technik BHP. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik BHP,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  2. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska
  3. Wyznaczanie obciążeń w układach statycznych, kinematycznych i dynamicznych
  4. Badanie materiałów konstrukcyjnych
  5. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
  6. Odwzorowywanie elementów maszyn
  7. Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania
  8. Stosowanie maszyn i urządzeń energetycznych oraz transportu wewnątrzzakładowego
  9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
  10. Montowanie i sprawdzanie układów automatyki
  11. Wykonywanie pomiarów warsztatowych
  12. Zastosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn
  13. Identyfikowanie czynników środowiska pracy
  14. Oddziaływanie przedsiębiorstwa przemysłowego na środowisko przyrodnicze
  15. Podejmowanie działań w przypadku zagrożeń zdrowia i życia człowieka
  16. Dostosowywanie środowiska pracy
  17. Określanie wymagań stanowiska pracy
  18. Posługiwanie się przepisami prawa pracy
  19. Prowadzenie działalności gospodarczej
  20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie pracy
  21. Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  22. Wykonywanie obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  23. Ocenianie ryzyka zawodowego
  24. Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób

Spis repozytoriów:

  1. Zagadnienia do repetytorium przed kolokwium semestralnym.
  2. Pytania sprawdzające z przedmiotu „ Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy”

Spis materiałów dodatkowych:

  1. Pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną prac, ochroną pożarową, ochroną środowiska i ergonomią
  2. Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
  3. Podstawy udzielania pierwszej pomocy

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)