Promocja!

Technik Administracji

Już od: 199,00

Na publikację składa się 23 tematycznych podręczników oraz 14 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Administracji. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Administracji,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
  2. Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług
  3. Wykonywanie prac biurowych
  4. Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
  5. Zarządzanie zasobami ekonomicznymi
  6. Analizowanie wybranych zagadnień prawa materialnego
  7. Redagowanie projektów aktów normatywnych i administracyjnych
  8. Przeprowadzanie postępowania administracyjnego w I instancji
  9. Przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego w administracji
  10. Przeprowadzenie postępowania odwoławczego i zażaleniowego
  11. Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  12. Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie
  13. Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej
  14. Gromadzenie danych statystycznych i ich wykorzystywanie w procesach decyzyjnych
  15. Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i budżetowych
  16. Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej
  17. Komputerowe wspomaganie prac biurowych
  18. Organizowanie pracy w biurze
  19. Wykorzystanie informacji w pracy biurowej
  20. Redagowanie pism urzędowych
  21. Organizowanie spotkań służbowych
  22. Obsługa interesantów
  23. Kreowanie wizerunku jednostki organizacyjnej

Spis videocastów:

  1. Elementy prawa administracyjnego
   – Akt prawny
   – Akt administracyjny
   – Wadliwość aktu administracyjnego. Uznanie administracyjne
   – Administracja publiczna w Polsce. Prawne formy działania administracji
   – Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego
   – Procedury obowiązujące przy sporządzaniu i otwieraniu pism tajnych i poufnych
  2. Zasady postępowania administracyjnego
   – Zasady ogólne postępowania administracyjnego
   – Stadia postępowania administracyjnego
   – Właściwość organu administracyjnego
   – Elementy postępowania administracyjnego
   – Pisma w postępowaniu administracyjnym
   – Postępowanie egzekucyjne w administracji
   – Zasady organizacyjne i techniczne pracy biurowej w administracji
   – Wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego materialnego. Praktyczny aspekt obsługi klienta

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)